ARKUS AORTA ANEVRİZMASI

Aortun kısa bir segmentini oluşturan arkus, superiormediastende yerini alır ve brakiosefalik arterlere orijin oluşturur. Genelde aort patolojisi çok nadiren sadece bu segmenti tutar. Cerrahi tedavi teknikleri genellikle, çıkan aort ve arkusu, inen aort ve arkusu veya tüm torasik aortu ilgilendirir. Tüm torasik aort anevrizmalarının %10’unda arkusun tutulumu söz konusudur. Aort arkusunu ilgilendiren anevrizmalar da diğer bölgelerde olduğu gibi genişleme ve rüptür eğilimi gösterir. Ancak arkus lokalizasyonu nedeniyle kendine ait bazı problemleri de beraberinde getirir. Dolaşımın sağlanması için gerekli rekonsrüktif cerrahi tekniklerin yanı sıra, arkusu ilgilendiren ameliyatlarda, beynin korunmasının özel bir önemi vardır.
 
Önceleri gerçekleştirilen arkus cerrahisi sonrasında ciddi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınmıştır. Ateramatöz embolilere veya malperfüzyona bağlı stroke, uzamış derin hipotermiksirkulatuar arrest sonrasında görülen nörolojik fonksiyon bozuklukları ve ensefalopatiler hayal kırıklığı yaratmıştır. Frajil aort duvarından olan kanamalar, cerrahi manüplasyon güçlükleri, hipotermiye bağlı koagülasyon bozuklukları diğer problemlerdir. Frenik, vagus ve rekürrenlaringeal sinir hasarına bağlı ciddi morbidite de unutulmamalıdır. Tüm bu zorluklarına karşın, aort cerrahisinde tecrübeli merkezler, planlı operasyonlarla morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde düşürmüşlerdir.
 
Tanı
Anevrizmalar ilk defa rutin çekilen göğüs grafilerinde bulunabilir. Çıkan aort anevrizmaları kardiyak siluetin sağ tarafına doğru konveks bir gölge oluşturur. Transvers aort arkus anevrizmaları ise, süperiormediastinal bir gölge veya kalbin sol yanına doğru gölgelenme yapar. Torasikaortagrafi önemli bir tanı aracıdır. Dijital teknikler bu işlem sırasında maruz kalınan radyasyonu en aza indirmiştir. Aortagrafide aortun bütünü ile birlikte, aort kapak ve brakiosefalik dallarda görüntülenebilmektedir. Brakiosefalik sistemdeki anomaliler bu yolla değerlendirilebilmektedir. Kompüterizetomografi , üç boyutlu tomografi teknikleri ve manyetik rezonans görüntülemeler özellikle aort diseksiyonlu hastaların uzun süreli takiplerinde ve torasik aort anevrizmalı hastaların değerlendirilmelerinde son derece faydalıdır.
 
 
Arkus cerrahisini aortun diğer lokalizasyonlarından ayıran en önemli farklılık serebral dolaşımla olan yakın ilgisi ve beyin koruma yöntemlerinin gerekliliğidir. Arkus anevrizma onarımı sırasında gelişebilecek globaliskemik hasarın yanı sıra beyin damarlarına olası trombüs ve aterosklerotikdebriembolileri dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır. 

img
×